Age Chart - 53 year olds

1-100 Age Chart

Age Chart - 53 year olds

Gretchen

Non-smoker

Linda

Smoker

Scott

Smoker

Pat

Non-smoker

Matthew

Non-smoker

Denell

Smoker

Matt

Non-smoker

Back to 1-100 Age Chart | Read the Introduction